Praktische informatie voor ouders  

Basisschool AssenEr komt veel kijken bij het basisonderwijs. Veel zaken zijn geregeld en vastgelegd. Hier vind je veel van die praktische dingen. Vind je niet wat je zoekt? Bel gerust: 0592 – 309 105 of mail met info@vrijeschoolassen.nl. 

 

Open ochtend op donderdag 31 januari van 9.00-10.30. U kunt tevoren al inlopen voor koffie en thee. Er zijn rondleidingen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor kinderen geboren vanaf 1 oktober 2016 is er nog plek op onze school. Voor eerder geboren kinderen is er een wachtlijst.

 

 

Schooltijden en pauzes

 

 

Pauzeren

De klassen 1 t/m 6 hebben elke dag een korte ochtendpauze van 10.30 uur tot 10.45 uur.

Op de lange dagen is er ook een middagpauze.

De kinderen blijven tijdens de pauze over op school.

Schooltijden

De bel gaat om 8.25

 

ma di wo do vr
Jongste kleuters* 8.30-12.45

 

8.30-12.45 Niet of

8.30-12.45

8.30-12.45 8.30-12.45
Oudste kleuters*

en klas 1

8.30-12.45

Op deze dag ook 1e klassers ophalen via kleuteringang ivm pauze van andere lln.

8.30-14.45 8.30-12.45 8.30-14.45 8.30-12.45
Klas 2 t/m 6

 

8.30-14.45 8.30-14.45 8.30-12.45 8.30-14.45 8.30-12.45

 

 

LET OP: NIEUWE REGEL:

 

De leerkracht neemt de kinderen mee naar boven.

Als de laatste van alle rijen de trap op is wordt de trap tot 8.35 afgesloten.

Laatkomers wachten beneden tot zij een  teken krijgen om naar boven te gaan.

Deze nieuwe regel voeren we in omdat we het belangrijk vinden dat de klassen ‘s morgens de dag kunnen beginnen zonder verstoringen en, laten we eerlijk zijn, laatkomers zichtbaarder worden voor ons.

*Schooltijden en kleuters

 • Kleuters van 4 jaar starten altijd eerst met 4 ochtenden school ( ma – di – do – vr) en zijn dus elke woensdag vrij. Na overleg tussen leerkracht en ouders mogen zij ook op woensdagochtend naar school. Als een kleuter van 4 jaar een rustdag nodig heeft is dat altijd op de woensdag. Zo wordt het ritme voor de klas en voor de kleuter zelf in stand gehouden.
 • Jongste kleuters zijn kleuters van 4 en 5 jaar die het schooljaar daarna niet naar klas 1 gaan. Zij gaan nooit de middagen naar school.
 • Oudste kleuters zijn kleuters die voor 1 oktober van het volgende schooljaar 6 jaar worden. Deze kleuters gaan op alle ochtenden en op dinsdag – en donderdagmiddag naar school. De overgang naar klas 1 wordt zorgvuldig en individueel bekeken. We hanteren daarbij de grens van 1 oktober. In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken.

 

 

 

Aannameprocedure

 

 

Zowel bij aanname van een kleuter als een zij-instromer vindt er eerst een algemeen informatief gesprek plaats met de directeur en / of de IB’er en de ouders.

Bij zij-instromers neemt de IB’er, het informatief gesprek en na toestemming van de ouders, contact op met de school van herkomst. Als het een kind betreft met een specifieke onderwijsbehoefte wordt deze eerst goed in kaart gebracht, alvorens tot plaatsing over te gaan. Indien ouders weigeren de grondslag van de school te respecteren of te onderschrijven en wanneer wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen van het kind mag de school een leerling weigeren. Ook de samenstelling van de klas waarin het kind zou komen en de belastbaarheid van de klas en de leerkracht spelen een rol bij het besluit om een leerling te weigeren.

 

 

Ouderbijdragen

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Niet alle activiteiten in onze scholen kunnen bekostigd worden vanuit de reguliere middelen vanuit de overheid. Daarom wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Bij aanname van een leerling kunnen ouders schriftelijk aan het CvB laten weten dat ze principieel bezwaar hebben tegen het betalen van een ouderbijdrage. Het niet (willen) betalen van een ouderbijdrage kan geen reden zijn een leerling niet aan te nemen.

Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, hanteert een solidair minimum en is verder gerelateerd aan aantal kinderen en inkomen van de ouders/verzorgers. De school heeft een systeem van berekening dat gebruikt kan worden als leidraad.

De inning van de ouderbijdragen is voor alle scholen centraal geregeld. De administratie, exploitatie en besteding wordt voor elke school apart bijgehouden. De oudergeleding van de MR en GMR heeft ingestemd.

Uitgebreide informatie over de ouderbijdrage krijgen ouders jaarlijks in de maand juni toegestuurd. Nieuwe ouders worden door de school na aanname geïnformeerd.

informatie over ouderbijdrage of vragen over de inning kunt u via ouderbijdrage@vsathena.nl stellen aan Rita Vrielink.
Zij is tevens op dinsdag tussen 09.00 uur – 15.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 uur en 20.00 uur telefonisch bereikbaar op een speciaal mobiel nummer; 06 – 390 289 47.

 

Schoolregels

 

We gaan op Vrijeschool de Es uit van vier basisregels:

 • We zijn op school om samen te leren
 • We houden rekening met elkaar in spreken en doen
 • We gaan zorgvuldig om met onze eigendommen en die van anderen
 • Samen houden we de school opgeruimd

Hieronder vind je die regels en de consequenties die daaruit voortvloeien voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

We zijn op school om samen te leren

Leerkrachten

–  zorgen dat het lokaal efficiënt is ingericht en ordelijk;

–  zorgen voor voldoende lesstof voor elke leerling;

–  bereiden de lessen goed voor;

–  zorgen dat het lesmateriaal goed verzorgd is;

–  houden vorderingen nauwkeurig bij in het leerlingvolgsysteem en bespreken dit zo nodig in de pedagogische vergadering.

Leerlingen

–  zorgen dat het stil en rustig is in de klas, zodat er goed gewerkt kan worden;

–  blijven op hun plaats zitten;

–  geven gevolg aan de vragen en opdrachten van de leerkracht;

–  zijn op tijd op school, zodat ze op tijd kunnen beginnen;

–  zorgen dat het huiswerk gemaakt is en dat ze altijd alle benodigdheden bij zich hebben.

Ouders

–  zorgen voor de voorwaarden die nodig zijn om hun kind te laten leren: tas, multomap,  gymkleren, vulpen, blokfluit enz.;

–  zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat de lessen zonder vertraging kunnen beginnen;

–  verlaten om 8u30 de school, zodat het leren in alle rust kan plaatsvinden;

–  zien er op toe dat de kinderen uitgerust op school komen;

–  indien het kind om medische redenen verhinderd is, melden ze dit tussen 8u en  8u30 bij de balie. ( Wanneer het kind niet is afgemeld, belt de school om 8u45 naar de ouders)

 

We houden rekening met elkaar in spreken en doen

Leerkrachten

–  zijn open en eerlijk in het geven en ontvangen van adviezen;

–  hebben respect voor elkaar en elkaars visie en voor het wezen van het kind;

–  zijn verantwoordelijk voor de voorwaarden, die nodig zijn om ieder kind een veilige plek binnen de school te bieden.

Leerlingen

–  iedere leerling heeft recht op een veilige plek in de school;

–  iedere leerling respecteert daarom ook het recht van anderen;

–  leerlingen respecteren de door de leerkrachten, uit oogpunt van veiligheid, opgestelde regels (zoals voetballen op het plein, rennen in de gang, enz.).

Ouders

–  hebben respect voor de antroposofische uitgangspunten van het onderwijs;

–  hebben respect voor de door leerkrachten gestelde voorwaarden, dat nodig geacht worden om ieder kind een veilige plek binnen de school te bieden;

–  de basis voor de omgang met elkaar is, dat men respect heeft voor de visie van een ander, wat niet hoeft te betekenen dat men het er altijd mee eens is.

 

We gaan zorgvuldig om met onze eigendommen en die van anderen

Leerkrachten

–  dragen de eindverantwoordelijkheid voor het materiële (fysieke) beleid binnen de school;

–  dragen zorg voor een zorgvuldige ‘bewoning’ van het lokaal;

–  dragen gezamenlijk zorg voor de gemeenschappelijke ruimten (lerarenkamer, lerarenbibliotheek en gang);

–  zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van het materiaal;

–  de school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor ontvreemde of beschadigde eigendommen.

Leerlingen

–  gaan zorgvuldig om met het gebouw en het meubilair;

–  gaan zorgvuldig om met de door de school geboden materialen;

–  hebben respect voor de eigendommen van school, van de leerkrachten en van de medeleerlingen;

–  kunnen gebruik maken van de telefoon, nadat er overleg is geweest met de eigen leerkracht.

Ouders

–  kunnen, in overleg met de verantwoordelijke beheerder (meestal de baliemedewerker), in bepaalde gevallen gebruik maken van schoolmateriaal, waaronder telefoon en kopieerapparaat;

–  kunnen, in overleg met de verantwoordelijke beheerder, gebruik maken van bepaalde ruimten (met uitzondering van de lerarenkamer);

–  zijn verantwoordelijk voor eventuele schade, die de kinderen buiten schooltijd aanrichten (bv. tijdens het schoonmaken in de weekenden);

–  kunnen niet inkopen op rekening.

 

Samen houden we de school opgeruimd

Leerkrachten

–  zien erop toe dat er een klassendienst is, die de werkzaamheden naar behoren uitvoert;

–  dragen zelf de verantwoordelijkheid voor een opgeruimde klas;

–  dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor het opruimen van gemeenschappelijke ruimten in de school;

–  zijn verantwoordelijk voor een milieubewust gebruik van het gebouw en het materiaal en dragen dit uit naar leerlingen.

Leerlingen

–  dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor het opruimen van de klas;

–  nemen deel aan een corveerooster;

–  hebben zorg voor hun omgeving.

Ouders

–  participeren in het schoonmaakrooster.

Schoolreisje

De kleuterklassen en de eerste t/m de vijfde klas gaan eenmaal per jaar een dag op schoolreis. Klas zes gaat doorgaans meer dagen op schoolkamp. In overleg met de directie kan de leerkracht hiervan afwijken. De ouders dragen de kosten van het schoolreisjes. Per klas kan een spaarsysteem worden opgezet.

Olympisch kamp: traditiegetrouw doet klas vijf mee aan het Olympisch kamp.

De  Vrijescholen uit Friesland, Groningen en Drenthe gaan met elkaar een Olympische strijd aan. De spelen worden op de eerste dag ( schooldoorbrekend) geoefend en op de tweede dag in een wedstrijd uitgespeeld. Welke stad gaat er winnen?

 

Aan te schaffen materiaal

In overleg met de leerkracht moeten in de loop van het jaar enkele materialen aangeschaft worden.

Voor de gymlessen hebben de kinderen een broekje, T-shirt en gymschoenen nodig.

Vanaf de tweede helft eerste klas gebruiken de kinderen in de fluitlessen hun eigen diatonische blokfluit (merk: Choroi). Informatie over – en de aanschaf van de fluit, is te verkrijgen bij de balie op school.

Ziekte of afwezigheid van de leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht zal er voor vervanging worden gezorgd. Op Vrijeschool de Es maken we van de invallers groep vanuit de stichting en gebruik van gekwalificeerde invallers van Slim Personeelsbemiddeling. Zij kunnen op zeer korte termijn invallers verzorgen. Indien er geen vervanging is, wordt de betreffende klas volgens een vast rooster verdeeld over de andere klassen. De kinderen doen gedeeltelijk mee met die andere klas en zijn verder in de gelegenheid om een individueel programma te maken.

Lesverzuim of verlofaanvraag

Wanneer een kind (door bv. ziekte) één dag of langer niet aanwezig kan zijn, moet de school hierover tussen 8u en 8u30 (telefonisch) geïnformeerd worden: 0592-309105.

In bijzondere omstandigheden kan verlof worden verleend.

Hiervoor dien je van te voren een aanvraagformulier in te vullen om toestemming te vragen aan de directie.

We vragen je om bezoeken aan tandartsen, dokters enz. zoveel mogelijk op de vrije middagen te plannen of in de vakanties.

Er wordt een afwezigheids registratie van de kinderen bijgehouden door de leerkracht en de directie

Tweemaal per jaar kijkt de leerplicht ambtenaar van de gemeente mee in de school naar het aantal verzuimdagen van de kinderen.

Richtlijnen voor het verlenen van buitengewoon verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

Binnen de Leerplichtwet zijn de regels omtrent extra verlof of vakantie aangescherpt. De wet kent twee soorten verlof:

 1. extra vakantieverlof
 2. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:
 3. tot maximaal 10 schooldagen
 4. meer dan 10 schooldagen.

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

ad A.       Extra vakantieverlof Algemeen uitgangspunt is:

Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers/voogden slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Onder “aard van het beroep” verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. Als voorbeeld kan hier een campinghouder genoemd worden. Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen verlof wegens “aard van het beroep” worden gegeven.

Ouders dienen hiervoor minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk een verzoek in te dienen. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

 

Het verlof:

 • kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.

 

Voor partieel leerplichtigen geldt een evenredig deel.

 

De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvragen niet in beeld, tenzij men langer wegblijft dan is toegestaan door de directeur van de school. Dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, dat wel bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden.

 

ad B.       Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder

 

B1.          Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 3. gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;
 4. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 5. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de directeur op school;
 6. bij overlijden van:

– bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;

– bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;

– bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;

 1. bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.

Dit uitgangspunt houdt in, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst, etc., niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.

 

B2.          Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd wegens de onder Bl. vermelde omstandigheden, dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.

 

Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de ouders/verzorgers/voogden slechts een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging kan worden gedaan, indien daarvoor uiterlijk 2 dagen vooraf aan de directeur van de school schriftelijk mededeling is gedaan.

Vastgesteld door de Officier van Justitie en de leerplichtambtenaren, behorende tot het Arrondissement Almelo, in haar vergadering d.d. 14 mei 1998.

GGD

De GGD voor leerlingen van het basisonderwijs 

De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen de volgende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

 

Screening in groep 2 en 7

Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente

jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging met informatie en een vragenlijst.  Blijkt uit de screening dat de leerling  extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.

 

Spreekuur

Waarvoor naar een spreekuur?

Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.

 

Wie houdt het spreekuur?

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of een centrale plaats. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken.  Mentoren en intern begeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

 

Het zorgteam

Op de meeste scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts & jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders.

 

Logopedie

Op de meeste scholen wordt een logopedische screening aangeboden in groep 2 door een logopediste van GGD Drenthe. Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over logopedie.

 

Afspraak maken?
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
088-2460246 (ma-vr  08.00 – 16.00 uur)  jgz@ggddrenthe.nl

 

Vaccinaties

De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)

en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Deze worden tegelijkertijd gegeven.

Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. Een oproep voor vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op school zijn.

Luizen: het protocol van De Es

Luizen zijn niet schadelijk maar wel vervelend en lastig als je ze in je haar hebt.Een luis legt ongeveer 8 eitjes per dag dat zijn neten. Deze komen na 7 dagen uit.10 Dagen na het uitkomen zijn ze volwassen en kunnen ze zich al weer voorplanten.

Luizen kunnen 2 dagen overleven zonder hoofdhuid.

Dit wordt verwacht van ouders:

 • Controleer je eigen kind(eren) zelf regelmatig op luizen en neten. De luizenouders zijn door het jaar ingepland voor extra controle en dat ontslaat ouders niet van hun controlerende taak.
 • Als je kind luizen/neten heeft: volg als ouder het stappenplan (zie onder)
 • En er is een meldplicht: meld het aan de leerkracht. Dan krijgen alle ouders van de school bericht om thuis extra te controleren en voorkomen we erger.
 • Heeft je kind vaak / steeds luizen of neten en wil je er hulp bij om er vanaf te komen? Meld dat op school, dan schakelen we eventueel deskundige hulp in.

Dit doen de luizenouders:

 • Er wordt altijd gecontroleerd op dinsdag in de week na elke vakantie. Leerkrachten weten zelf of er die dag kinderen afwezig waren en controleren die kinderen zelf of nemen dit op met de luizenmoeders van de betreffende klas.
 • De luizenmoeders controleren op luizen en neten maar kammen het haar niet door. Dat kost te veel onderwijstijd. Doorkammen met een luizen/netenkam is een klusje voor de ouders.
 • Als er luizen of neten zijn gevonden wordt er contact opgenomen met de ouders zodat die het stappenplan kunnen volgen (zie onder)
 • Als er luizen en neten zijn gevonden dan vindt er twee weken daarna een extra controle Tijdens dit moment kunnen we dan zien of het aantal neten en luizen zijn afgenomen. Er hoeft daarna geen extra controle meer.
 • Mochten we opmerken dat er bij een kind vaak neten of luizen zijn dan wordt dit gemeld bij de directie, als de ouders dat al niet zelf hebben gedaan (zie boven). Er kan dan gezamenlijk besproken worden wat er nodig is om de luizen en neten te verminderen en of er deskundige hulp nodig is vanuit GGZ om de ouders te ondersteunen.

Stappenplan voor ouders: Wat te doen als er luizen op het hoofd zitten?

 1. Ga naar de drogist of apotheker voor een luizen/netenkam. Een luizen en neten dodend middel hoeft niet. Er zijn veel natuurlijke middelen op de markt zonder pesticiden bijvoorbeeld een combinatie van cocos olie en anijs olie, daardoor verstikt luis en neet.
 2. Leg een wit papier of gladde witte doek op tafel en kam met de neten kam stevig over de hoofdhuid het haar laagje voor laagje uit, houd het hoofd voorover boven het papier, bij heel lang haar kun je gemakkelijker werken door achter het kind te gaan zitten met het papier op je schoot en dan het haar laagje voor laagje van uit de nek te kammen. Je ziet dan de luizen op het papier of doek vallen, je kan ze dood drukken.
 3. Kam het haar na de behandeling nog een keer met de luizen/ neten kam laagje voor laagje om te kijken of er geen levende luis meer uit komt.
 4. Kam vervolgens elke dag twee keer met de luizen/neten kam om te controleren of alles dood is of dat er weer één uit het ei is gekropen. Dat betekent iets eerder opstaan ’s ochtends want het kost wat tijd.
 5. Vind je weer luizen herhaal de behandeling dan nog een keer.
 6. Gebruik dagelijks lavendel olie of tea tree olie  achter de oren en in de nek, luizen houden hier niet van zodoende maak je het hoofd zo onaangenaam mogelijk voor de luis.
 7. Kijk alle andere gezinsleden elke week na met de luizen/neten kam laagje voor laagje door het haar. Kom je weer luizen tegen begin dan weer bij punt 2

Dit filmpje kan helpen: https://www.youtube.com/watch?v=QYiS2H0Io94

Of google “Onder de loep hoofdluis”

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

 

Klachten

Wettelijk hebben schoolbesturen de plicht een vertrouwenspersoon aan te stellen, een klachtenregeling vast te stellen en aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. De klachtenprocedure van de Stichting Vrijescholen Athena houdt in dat een klacht eerst een interne afhandeling op school behoeft en pas daarna op stichtingsniveau voortgezet kan worden.

 

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen behandelen alle bij hen aangemelde incidenten die te maken hebben met ongewenste gedragingen van anderen, waardoor het gevoel van veiligheid van de klager wordt aangetast. Ongewenst gedrag kan zijn: ongewenste aanrakingen, gepest worden, intimidatie, machtsmisbruik, ongewenste digitale aandacht, discriminatie, bedreigingen, agressief gedrag, (homo/hetro/pedo)seksueel getinte opmerkingen en gedragingen.

Aangemelde incidenten moeten gerelateerd zijn aan school en dus niet de privé-sfeer betreffen. De klager is een leerling, een medewerker of een ouder/verzorger van een leerling van de school

Het incident moet zich afgespeeld hebben tussen personen aan of met de school verbonden en kan niet gaan over de schoolorganisatie.

 

De stichting heeft externe vertrouwenspersonen aangesteld. De voornaamste taak is het mentaal ondersteunen van klagers, hen in de procedure wegwijs maken en eventueel assisteren bij het formuleren van de klacht. De vertrouwenspersoon treedt nooit op in plaats van de klager.

Zij wonen verspreid in de regio, maar hebben met elkaar een vertrouwelijk collegiaal contact. In principe heeft elke vertrouwenspersoon een “eigen” aantal scholen.

De vertrouwenspersonen van onze school zijn

 • Pieter Tabak, 0592-241080, pgtabak@planet.nl
 • Martha van der Steen, vertrouwenspersoon@vrijeschoolassen.nl

 

Externe klachtencommissie

 

De klachtencommissie

Stichting Vrijescholen Athena en de daaronder ressorterende scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Verdere informatie hierover treft u aan in de klachtenregeling. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of via mail worden ingediend bij: Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs, t.a.v. mr. D.H.C. Dane-Peters (ambtelijk secretaris)  Postbus 95572, 2509 CN Den Haag, mailadres: ddane@vbs.nl

 

Interne afhandeling

 1. Klachten op individueel niveau
 • Vragen of opmerkingen op individueel niveau worden gemeld bij de leerkracht van de leerling.

 

Stap 2.   Wanneer onvrede blijft bestaan, kunnen klachten op individueel niveau kenbaar worden gemaakt bij de directeur. De directeur is gehouden de klager en de leerkracht te horen. Deze zorgt voor de behandeling van de klacht binnen een redelijke termijn.

 

Stap 3.   Wanneer de klager ontevreden is over de afhandeling van de klacht door de schooldirecteur, kan de klager contact opnemen met de bestuurder van de stichting. Deze voorzitter van het College van Bestuur is telefonisch bereikbaar op het bestuurskantoor te Deventer. Telefoonnummer 0570- 612 459

 

Stap 4.  Als bespreking niet mogelijk is of als bespreking – naar oordeel van de klager – onvoldoende blijkt te zijn, kan de klager de klacht schriftelijk melden bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Verder informatie hierover treft u aan in de klachtenregeling.

 

 1. Klachten op klassenniveau

Stap 1.  Vragen of opmerkingen op klassenniveau worden gemeld bij de leerkracht van de leerling.

 

 • Als er onvrede blijft bestaan, kan de klager hiervan melding maken bij de directeur. De directeur is gehouden de klager en de leerkracht te horen. Deze zorgt voor de behandeling van de klacht binnen een redelijke termijn.

 

 • Zie verder hierboven A, stap 3 en stap 4.

 

 1. Klachten op schoolniveau

Stap 1.   Problemen of klachten op schoolniveau worden rechtstreeks kenbaar gemaakt bij de directeur. Deze zorgt voor de behandeling van de klacht binnen een redelijke termijn.

 

Stap 2.  Zie verder hierboven A, stap 3 en stap 4.

 

 1. Klachten op stichtingsniveau

Stap 1.   Klachten op stichtingsniveau worden gemeld bij de het College van Bestuur.

 

Stap 2.   Wanneer er onvrede blijft bestaan kan de klager hiervan melding maken bij de Raad van Toezicht en/of de Landelijke Klachtencommissie.

 

Stap 3.  Zie verder hierboven A, stap 4

 

De klachtenregeling is in juni 2013 na instemming door de GMR geheel herzien. Op de administratie van elke school zijn exemplaren aanwezig. De regeling is ook op te vragen via het secretariaat van bestuurskantoor.

 

Vertrouwensinspecteur

De inspectie van het onderwijs heeft een van de inspecteurs aangesteld als vertrouwens-inspecteur. Met name in het geval van ongewenste intimidatie en machtsmisbruik kunt u zich tot deze inspecteur wenden,

tel. 0900-1113111.

Non-discriminatiecode

Non-discriminatie code van vrijescholen

De scholen van de Stichting Vrijescholen Athena hebben zich aangesloten bij de Non-discriminatie code van vrijescholen. Het doel van deze code is het voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme in het vrijeschoolonderwijs en het bevorderen dat iedereen ongeacht zijn of haar etnische afkomst, geloof, sociaal-economisch milieu, huidkleur, levensovertuiging, culturele achtergrond, sekse, seksuele voorkeur of fysieke verschijning, op een volwaardige en gelijkwaardige manier onderwijs kan volgen. De stichting sluit zich aan bij de code van de Vereniging van Vrijescholen

Protocol Time-out / verwijderen / schorsen

In principe willen wij deze begrippen niet toepassen binnen onze scholen. Echter, er is een regeling voor het verwijderen van een leerling van een school binnen de Wet op het Primair Onderwijs. Er is dus binnen de Stichting Vrijescholen Athena een beleid ten aanzien van schorsen en verwijderen.   Hierin wordt beschreven wanneer ongewenst gedrag van een kind of van ouders in het ergste geval tot een eventuele schorsing of verwijdering kan leiden. De uiteindelijke beslissing tot schorsing of verwijdering zal in de praktijk worden genomen door de voorzitter van het College van Bestuur. Hierna zal de procedure welke beschreven staat in het protocol Schorsen, Verwijderen in werking treden. Ouders/verzorgers krijgen binnen de procedure gelegenheid schriftelijk bezwaar in te dienen tegen deze beslissing. Een en ander staat uitgebreid beschreven in het protocol. Dit protocol kunt u aanvragen bij de administratie van uw school.

Protocol informatieverschaffing en gescheiden ouders

Een toenemend aantal leerlingen heeft gescheiden ouders. Dit heeft gevolgen voor de informatiestroom. De school heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de ouder die het kind niet verzorgt, het ouderlijk gezag niet heeft of zelfs geen omgangsregeling heeft. Aanvoeren dat gescheiden ouders elkaar maar moeten informeren is niet legitiem. Alleen als de rechter dat in een specifiek geval bepaalt, mag de school afwijken van de informatieplicht.
Over de inhoud van dit onderwerp is ook een protocol aanwezig. Deze kunt u opvragen bij de administratie van uw school of bij het secretariaat van Stichting Vrijescholen Athena.

Vereniging voor Vrijescholen

Landelijke organen:

De scholen van onze stichting zijn lid van de Vereniging van Vrijescholen ( www.vrijescholen.nl). Het bureau van de vereniging is vooral actief om het belang van vrijescholen en vrijeschoolonderwijs te behartigen. Daarnaast is de vereniging het landelijk platform waar scholen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en opdrachten formuleren voor onderzoek.

De bestuurder vertegenwoordigt de Athenascholen in het Platform Primair Onderwijs waarin hij regelmatig overleg heeft met andere bestuurders van vrijescholen organisaties. Hij bezoekt ook algemene ledenvergadering.

Daarnaast zijn de stichting en de scholen lid van de Verenigde Bijzonder Scholen en de PO-Raad

 

Schoolbegeleiding

De vrijescholen in Nederland hebben een eigen onderwijsbegeleidingsdienst. Consulenten van deze dienst kunnen ingeschakeld worden voor teamscholing, individuele lerarenbegeleiding en leerlingonderzoek.

De scholen binnen de Stichting Vrijescholen Athena maken waar noodzakelijk ook gebruik van reguliere, landelijke begeleidingsdiensten of van een begeleidingsdienst vanuit de regionale samenwerkings-verbanden. De Begeleidingsdienst voor vrijescholen is sterk in de specifieke aanpak en uitvoering van de vrijeschoolpedagogiek. De Begeleidingsdienst ondersteunt onder andere bij inhoudelijke thema’s rond het vrijeschoolonderwijs, onderwijsinhoudelijke onderwerpen als didactiek, handelingsgericht werken, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerlingenzorg. De diensten kunnen worden aangevraagd door vertegenwoordigers van de school. Voor uitgebreidere informatie: zie www.bvs-schooladvies.nl. Ouders kunnen voor dyslexiezorg (ONL) van hun zoon/dochter de Begeleidingsdienst benaderen.

 

Sponsoring

Scholen van de stichting Vrijescholen Athena kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen de scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Onze stichting staat in principe niet afwijzend tegenover sponsoring.

Sponsoring moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de

school.

 • Objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs, de

school en de daarbij betrokkenen moeten gegarandeerd zijn.

 • Onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs zijn onafhankelijk.
 • Sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal wijzen we af.
 • Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris

van Onderwijs en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties – waaronder de Consumentenbond hebben ondertekend.

 • Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het College van

Bestuur en de instemming van de directeur en de medezeggenschapsraad van de betreffende school.

 • Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord

gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij

de directeur en/of het College van Bestuur.

Op het moment dat de school een sponsoractiviteit opzet, zal zij u vooraf informeren middels het ouderbericht of een aparte brief.

Verzekering

De school is collectief verzekerd tegen ongevallen bij de maatschappij Marsh.

De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren en tijdens de reis van school naar huis en omgekeerd (rechtstreeks), tot een maximum van één uur. Indien de afstand school – huis meer dan vier kilometer bedraagt, is de maximum reistijd twee uur (gerekend voor een enkele reis).

De verzekering is eveneens van kracht bij alle door de school georganiseerde activiteiten onder leiding van leerkrachten of daartoe door het schoolbestuur aangewezen volwassen personen.

Gemeentelijke reiskostenvergoeding

Ouders hebben de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de reiskosten aan te vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de eigen gemeente, aangezien in elke gemeente de regeling reiskostenvergoeding verschillend is.

Kinderopvang

In het gebouw is eveneens Koala, onderdeel van SKID kinderopvang, gehuisvest.

Koala biedt een breed scala aan arrangementen voor dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en in buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ze laten zich in de zorg voor kinderen inspireren door de antroposofie. Het wordt zichtbaar in de aankleding en vormgeving van de ruimte, in de omgang met de kinderen en in de verantwoorde ecologische voeding.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met:

Koala

Tuinstraat 3

9404 KK Assen

(0592) 30 29 09 informatie over Koala

(0592) 30 41 90 informatie over plaatsing bij SKID kinderopvang

W www.skidkinderopvang.nl

kinderziektes: wat te doen

 

Krentenbaard

 

 

Minor vrijeschoolonderwijs

Nieuwsbericht minor Vrijeschoolonderwijs (3)Download Minor Vrijeschoolonderwijs start komend schooljaar. Alle pabo-studenten in Nederland kunnen vanaf komend studiejaar (2019-2020) een minor Vrijeschoolonderwijs volgen in Nijmegen. Met het behalen van de minor kunnen...

Waarom is de vrijeschool zo populair?

Waarom is de vrijeschool zo populair?

Wie denkt dat de vrijeschool iets is voor hippies en vrijdenkers uit de Randstad komt bedrogen uit. In de krimpregio Drenthe barsten de vrije-scholen uit hun voegen. Wat is het geheim van hun succes? ‘Zelfs de toekomstige klassen zitten al vol”, lacht Hetty Hospes-van...

Begeleiding gezocht voor euritmieles

Begeleiding gezocht voor euritmieles

Wie kan en wil zes keer (vanaf 14 november) op woensdagochtenden de euritmie-lessen muzikaal begeleiden voor de kleuters tot en met klas 2? Omdat dit onder een subsidieregeling valt, kunnen we er zowaar een vergoeding voor geven. Ervaring met euritmie is niet nodig....